برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

زندگی با عزت

زندگی با عزت
عزت
h o n o u r
گردر اوج فلکــم باید مرد   عمــر درگند به ســر نتوان برد
 
.....................................................................................................................................................................