برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

آتش درون

آتش درون

Fire of body

  

 

 

دست از طلب ندارم تاکام من برآید* یاتن رسد به جانان یا جان زتن برآید

 

 بگشـای تربتم را بعد از وفات و بنگر*کــز آتــش درونــــــم دود از کفـن برآید