برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

صیاد

صیاد

HANTER

 

 

چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم...ای قافله دارم

از دوری صیاد دگر تاب ندارم ... رفته است قرارم

 

 

چون آهوی گمگشته بهرگوشه دوانم...تا دام درآغوش نگیرم نگرانم

 

 

از ناوک مژگان چو دو صد تیر رهانی... بر دل بنشانی

 چون پرتوی خورشید اگر رو بکشانی ...وای از شب تارم