برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

درد

درد
 
 
 

مرا دردی است اندردل اگرگویم زبان سوزد     اگرپنهان کنم ترسم که مغزاستخوان سوزد