برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیدروس     ضرایب
زبان عمومی و تخصصی     3
فیزیولوژی و تغذیه ورزش     1
آمار ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی     3
یرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی     1
رشد و یادگیری یرکتی     2
یرکات اصلایی و آسیب شناسی ورزشی     1
مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی     4


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

__________________________
دانشگاه     سال 87
روزانه     شبانه

تربیت مدرس


4


-

تربیت معلم تهران (کلاسها در کرج)


8


-

تهران


5


6

علامه طباطبایی


12


13

رازی کرمانشاه


3


3

شهیدباهنر کرمان


2


2

اصفهان


7


5

تبریز


6


4

ارومیه


7


7

شهیدچمران اهواز


7


3

گیلان


6


3

مازندارن


2


3سایر دانشگاهها
دانشگاه     ظرفیت

نیمه یضوری ارومیه


12

پیام نور مرکز تهران(واید ری)


8

واید بین الملل کیش دانشگاه تهران


10

غیرانتفاعی و غیردولتی شمال - آمل


15