برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

کلید

کلید

عکس و مکث؛موضوع: کلید(key):برای هر مسئله ای مدیران باید کلید حل مخصوص آنرا پیدا نمایند.
 
.....................................................................................................................................................................