السلام علی الحسین (ع)

 

همانا دل با یاد خدا آرام می گیرد. سوره رعد- 27

  عمومی     فناوری اطلاعات     مباحث مرتبط مدیریتی     موضوعات طبقه بندی شده مدیریت  
  شما اینجایید :   صفحه نخست موضوعات طبقه بندی شده مدیریت مديريت دولتي مديريت مالي و اقتصادي نمونه ای از شرح وظایف پست های مالی
نمونه ای از شرح وظایف پست های مالی چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 11 دی 1387 ساعت 22:57
نمونه ای از شرح وظایف پست های مالی ... job description

مورد مطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی


شرح وظایف مدیر مالی
نظارت براجراي صحيح تصويب نامه ها ، مقررات وروشهاي مالي موردعمل در صنايع پتروشيمي وهماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مالي و حسابداري شركت با توجه به مقررات جاري و تصويب نامه هاي فوق

نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري

نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري –نظارت بر فعاليت هاي حسابداري شركت و ارايه روشها و خط مشي ها و برنامه هاي مربوط به فعاليتهاي حسابداري مالي    ،حسابداري اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز

حسابداري طرحها و امور ذيحسابي – نظارت برتدوين ، كنترل و هماهنگي مقررات مالي – نظارت بر بررسي مسايل مالياتي شركتهاي  تابعه

نظارت بر امور طراحي ، اجرا و كاربرد روشهاي سيستمهاي يكنواخت مالي و صنعتي در سطح صنعت

امورتدوين و كنترل مقررات مالي
نظارت بر برسي وتفسيرآيين نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالي تهيه شده توسط امورتدوين ومقررات صنعت نفت و كنترل هاي لازم براي اجرا و هماهنگي آنها

نظارت بر تهيه سيستم ها و روشهاي مالي صنعتي يكنواخت درسطح صنعت و تغييرات لازم درآنها و نظارت بر پياده سازي سيستم ها و روشها

نظارت وبررسي درحل و فصل مسايل و مشكلات مالياتي شركتهاي تابعه

نظارت بر فعاليتهاي واحدخدمات ماشيني و نيز بررسي و اجراي روشها و تكنيك ها،  و تاييد برنامه هاي طراحي شده توسط واحد خدمات ماشيني

امور برنامه ريزي مالي و بودجه
نظارت بر تامين اعتبارات ووجوه لازم براي سرمايه گزاري در طرحهاي پتروشيمي وبازپرداخت وامها و سررسيدها

نظارت بر ايجاد سيستم متمركز كنترل منابع و مصارف مالي صنعت پتروشيمي وارايه نحوه استفاده منابع پولي و ارزي شركت به هيات مديره

نظارت و كنترل براي جلوگيري از راكد ماندن منابع ريالي و ارزي

نظارت بر تجزيه و تحليل وتفسير گزارشهاي مالي شركتهاي تابعه و تهيه گزارشهاي تلفيقي و آمارواطلاعات براي هيات مديره

نظارت برتهيه و تنظيم بودجه و كنترل هزينه هاي جاري وسرمايه اي شركت و ارايه به هيات مديره ومجمع عمومي

ارايه بودجه هاي مصوب به سازمان برنامه و بودجه

امور حسابداری
نظارت و كنترل اجراي صحيح كليه روشها و آيين نامه ها و مقررات  شركت ملي پتروشيمي ونفت  و كليه قوانين متداول محاسبات عمومي ايران در امورحسابداري

نظارت بر سندرسي كليه اسنادمالي صادره ازواحدهاي مختلف حسابداري شركت طبق روشهاوبخشنامه هاي پتروشيمي و نفت ، قانون محاسبات عمومي ،قانون تجارت وقوانين مالياتي

نظارت بر انجام فعاليتهاي حسابداري مالي وكنترلهاي لازم درمورد نگاهداري دفاتر حسابداري مالي پتروشيمي

نظارت بر تهيه تنظيم گزارشهاي مالي پتروشيمي و ارايه به هيات مديره

نظارت وكنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدي ريالي و ارزي وحساب بانكي شركت وكنترل وجوه براي مصارف شركت و جابجايي بموقع حسابها

نظارت بر انجام كليه عمليات حسابداري حقوق ودستمزد و مالياتها

نظارت و كنترل فعاليتهاي حسابداي اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز  ، تهيه گزارشهاي مربوط به وضعيت ارزي ، ميزان ارز تخصيص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانك مركزي وارزيابي هاي ارزهاي تخصيص داده شده

نظارت بر فعاليتهاي ذيحسابي در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمراني از منابع سازمان برنامه و بودجه و يا بودجه شركت نفت

نظارت برفعاليتهاي حسابداري طرحهاي عمراني شركت و كنترل خرج هزينه ها مطابق مقررات محاسبات عمومي ومقررات مالي شركت

( 43 رای )
 

مدیریار در یک نگاه

عمومی
مدیریت بحران مدیریت آموزش مبانی سازمان مدیریت خدمات مدیریت راهبردی مدیریت و حقوق مباحث ویژه و کاربردی
منابع کنکور مدیریت مصرف نظارت و کنترل مدیریت نوآوری مدیریت تبلیغات مدیریت بانکداری گفتار مدیران اسلام مدیریت و تکریم مشتری
دلنوشته ها مدیریت تعارض مدیریت انتقادی مدیریت انسانی
مدیریت بازاریابی مدیریت مشارکتی معرفی کتب مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فقیه مدیریت دولتی مدیریت انگیزش مدیریت عمومی
دانشجوهای من مدیریت جهانگردی مدیریت و حسابداری مدیریت مالی و اقتصادی
مدیریت تغییر مدیریت فروش مدیریت صنعتی فناوری های روز مدیریت و رهبری مدیریت حمل و نقل مدیریت و کنترل پروژه مدیریت و تفکر سیستمی
مدیریت رفتار مدیریت بودجه مدیریت اجرایی مدیریت پزشکی مدیریت تکنولوژی مدیریت تربیت بدنی مدیریت دانش و دانایی مدیریت اداری و سیاسی
مدیریت زمان مدیریت اخلاق داستان مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت تطبیقی دانشمندان مدیریت مدیریت تولید و محصول مدیریت رسانه و ارتباطات
طنز مدیریتی مدیریت ریسک مدیریت فرهنگی جملات مدیریتی مدیریت جلسات نظریه های مدیریت مدیریت و مفاهیم نوین جامعه شناسی سازمان
مدیریت علوی مدیریت شهری مدیریت خلاقیت مدیریت بهره وری مدیریت اسلامی مدیریت فناوری نانو مدیریت و روش تحقیق روانشناسی کار و مدیریت
عکس و مکث مدیریت خانواده مدیریت عملکرد مدیریت کتابداری تجارت الکترونیکی مدیریت سازماندهی
هماهنگی در مدیریت مدیریت و مهندسی ارزش
مدیریت NGO مدیریت ساختار مدیریت استرس پژوهش عملیاتی
مهندسی مدیریت مدیریت روابط عمومی خلاصه کتب مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات
ابیات برگزیده مدیریت تعاونی مدیریت گروه ها اصول سرپرستی مدیریت و تفکر ناب مدیریت ذهن و هوش
مدیریت تحول و توسعه مدیریت کیفیت و استاندارد
مدیریت زنان مدیریت بیمه مدیریت انرژی مدیریت جهانی مدیریت و مشاوره مدیریت تصمیم گیری مدیریت و برنامه ریزی مدیریت حقوق و دستمزد
آینده پژوهی مدیریت واردات مدیریت صادرات مقالات مدیر مسئول مدیریت و فقه اسلامی مصاحبه های مدیریتی مدیریت هزینه و درآمد کمال و بالندگی سازمان
Top