برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

سازماندهی چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سازماندهی چیست؟انواع مختلف سازماندهی
روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی .

سازمان رسمی وغیر رسمی :
سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .
سازماندهی چیست؟
.تصمیم گیری برای چگونگی گروه بندی بهتر فعالیتها و منابع سازمانی
. قطعات سازنده سازمانی چیستند؟
- ساختار سازمان:
. نحوه قرارگیری عناصری که می تواند به یک سازمان شکل دهد.
چرا باید یک سازمان را سازماندهی کرد؟
سازماندهی ساز وکار هماهنگی را بیان می نماید . از آنجایی که کلیه عناصرساختاری شرکت و این که چگونه این عناصر کنار هم عمل می کنند در مدیریت کل سازمان کاربرد دارد.
اهمیت سازماندهی
. شفافیت سازی
. تقسیم بندی
. آماده سازی
. ایجاد تشکیلات
. توسعه
. مرتبط سازی
. استقرار اختیار
سازماندهی به سمت تصمیم گیری پیش می رود
. تصمیم گیری یک قسمت از طراحی است که باعث انتخاب یک سری از کارها می شود.
. وقتی مدیریت فعالیتها را سازماندهی می کند فعالیتها هماهنگ می شوند.
ساختار سازمانی
. قطعات ساختمانی یک سازمان را به وجود می آورند.
. یکی از کارهای مدیر دانستن نحوه قرار دادن صحیح قطعات کنار یکدیگر است.
طراحی مشاغل
- طراحی شغل:
. تعیین مسئولیتهای وابسته به کار هر فرد.
کلیه وظائف به چه اجزایی شکسته می شوند؟
. تخصیص شغل:
-- درجه ای که طبق آن کلیه وظائف سازمان شکسته و به اجزای کوچکتر تقسیم می شود.
پنج جایگزین برای تخصیص شغل
گردش شغل:
-- شامل گردش منظم کارمندان از یک شغل به شغل دیگر است.
افزایش حیطه شغل:
-- شامل افزایش تعداد وظائفی که کارمند به عهده دارد.
تقویت شغل:
-- شامل افزایش هم در تعداد وظائفی که کارمند انجام می دهد و هم در کنترل و دقتی که روی شغلش انجام
میدهد.
ادامه جایگزینها
سمت دهی مشخصات شغلی:
-- پیشنهاد میکند که مشاغل حول یک محور پنج بعدی تشخیص و تقویت شوند و هم سیستم کاری و هم سلائق کارمندان در نظر گرفته شود.
کار گروهی:
-- به یک گروه کامل اجازه می دهد که یک سیستم کاری را به منظور انجام یک سری کارهای مرتبط طراحی کند.
سمت دهی مشخصات شغلی
. این یک جایگزین تخصیص شغل است. این سمت دهی پیشنهاد می کند که مشاغل حول یک محور پنج بعدی تشخیص و تقویت شوند:
-- تنوع مهارتها
-- هویت کار
-- اهمیت کار
-- خودکاری
-- بازخوراند
سمت دهی مشخصات شغلی
گروه بندی مشاغل: بخش سازی
تعریف آن چیست؟
-- فرآیند گروه بندی مشاغل با ترتیب منطقی.
بخش سازی عملکردی:
-- گروه بندی مشاغل طوری که فعالیتهای یکسان یا مشابه را در برگیرد.
بخش سازی بر اساس تولید:
-- گروه بندی فعالیتها براساس تولیدات یا گروههای تولیدات.
پایه های بخش سازی:
اشکال دیگر بخش سازی
. بعضی سازمانها فعالیتهای معینی را از روی:
-- زمان
-- توالی
تقسیم بندی می کنند.
ملاحظات دیگر
. گاهی بخشها به نامهای دیگری خوانده میشوند از قبیل:
-- قسمت.
-- واحد.
-- دایره.
-- دفتر.
ارتباطات شغلی و سطوح گزارش دهی
. به روشن شدن چه چیزهایی نیازمندیم؟
-- سلسله مراتب:
. سطوح دقیق و روشن اختیار در تمام قسمتهای سازمان.
-- محدوده مدیریت:
. تعداد کسانی که به هر مدیر گزارش می دهند.
مقایسه سازمانهای افقی و عمودی
. چه تفاوتی دارند؟
-- ساختار سازمانی افقی منجر به روحیه بالاتر و تولید بیشتر کارکنان می شود
-- ساختار سازمانی عمودی به دلیل نیاز به مدیران بیشتر گرانتر است.
عوامل موثر در محدوده مدیریت
. صلاحیت ناظر و واحدهای تابعه.
. پراکندگی واحدهای تابعه و زیردستان.
.وسعت محدوده کار بدون نظارت
. درجه نظارت لازم.
. وسعت محدوده اقدامات استاندارد.
. شباهت وظائف.
.تکرر ایجاد مسایل و مشکلات جدید.
تخصیص اختیارات: یک واحد ساختاری مهم
. اختیار:
--قدرتی که به طور قانونی توسط سازمان داده می شود.
. تفویض اختیار:
-- فرایندی که توسط ان مدیران قسمتی از بار کاری خود را به دیگران واگذار می کنند.

متمرکزسازی و تمرکززدایی چه اختلافاتی دارند؟
-- تمرکززدایی:
. مراحل مشخص تفویض اختیار و قدرت به مدیران سطوح میانی و پایینی در سراسر سازمان.
-- متمرکزسازی:
. مراحل مشخص نگهداری اختیار و قدرت در سطوح بالای مدیریت.

فعالیتهای هماهنگ سازی
. هماهنگ سازی چیست؟
-- مراحل پیوند فعالیتهایبخشهای مختلف سازمان. .
ضرورت هماهنگ سازی چیست؟
-- سیستمها باید به سمت فعالیتهایی در هر بخش تمرکز یابند که در جهت دستیابی به اهداف سازمان باشند.
سه شکل اصلی وابستگی بین بخشی
1- وابستگی بین بخشی عمومی:
-- وقتی واحدها با کمترین تداخل عمل می کنند و خروجی انهابه سادگی درسطح سازمانی انباشته و استفاده می شود.
2- وابستگی بین بخشی متوالی:
-- وقتی خروجی یک واحد ورودی واحد دیگری باشد.
3- وابستگی بین بخشی متقابل:
-- وقتی فعالیتها به طور دو جانبه در جریان باشند.
روشهای ساختاری هماهنگ سازی
- سلسله مراتب مدیریتی.
- قوانین و روشها.
- نقشهای رابط.
- نیروی کار.

اختلاف رده شغلی و موقعیت شغلی چیست؟
رده شغلی:
-موقعیت مستقیمی در سلسله مراتب که مسئول انجام اهداف سازمانی است.
موقعیت شغلی:
موقعیتی که مسئول ایجاد و فراهم کردن تجربه و اگاهی و حمایت برای رده شغلی است.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.25 (12 رای)