برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

طلوع آفتاب

طلوع آفتاب
دلنوشته
مهدي ياراحمدي خراساني
شايد آفتاب در سرزمين ديگري طلوع كرده است كه ديگر بيابان سرد وبرهوت ما را گرم نمي كند؟ شايد قرار است براي هميشه شهر ما رنگ آفتاب را به خود نبيند؟ نمي دانم! نمي دانم آفتاب را چه شده است؟ اما خوب مي دانم ابر سياه بهانه است. تلألو گرما بخش و اميد دهنده ي آفتاب را هيچ نتوانستني براي طلوع نيست مگر آنكه خود ديگر خواستي براي اين كار نداشته باشد.
* ميخ *