برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
‌ماده 1 - براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركتهاي‌دولتي استفاده مي‌نمايند، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت.
2 - معاون وزير امور خارجه.
3 - معاون وزير اطلاعات.
4 - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.
5 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
‌تبصره 1 - حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاه‌هاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند.
‌تبصره 2 - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.
‌تبصره 3 - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
‌ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي‌باشد.
‌ماده 3 - كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجي يا هزينه‌هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند.
‌تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370.6.13 مستثني مي‌باشد.
‌تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
‌تبصره 3 - اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي بين‌المللي معتبر كه مورد تأييد‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي‌كنند از مفاد اين طرح مستثني مي‌باشند.
‌ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
‌ماده 5 - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه‌هاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد.
‌ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوق‌الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌ماده 7 - مسئولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت‌مي‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز يك‌شنبه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
*http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=EDC5B5CB-35EC-420A-9A8E-856FCA724ED0

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)