برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

من در دل خدا هستم

من در دل خدا هستم


هنگامی که عشق می ورزید نگویید "خدا در دل من است" ، بلکه بگویید "من در دل خدا هستم".
(جبران)

I am in the heart of God
When you love you should not say:”God is in my heart”, but rather, “I am in the heartof God”.(Jibran)